Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent/vitaalcoach: Peter den Uijl, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent en vitaalcoach; Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent/vitaalcoach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent/vitaalcoach is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent/vitaalcoach wordt uitgeoefend;
Artikel 2, Algemeen
De gewichtsconsulent/vitaalcoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
Artikel 3, Basis
De gewichtsconsulent/vitaalcoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent/vitaalcoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de gewichtsconsulent/vitaalcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent/vitaalcoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent/vitaalcoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent/vitaalcoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Voor particulieren zijn deze tarieven inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Tenzij mondeling danwel schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zakelijke partijen zijn de tarieven exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Tenzij mondeling danwel schriftelijk anders is overeengekomen. De gewichtsconsulent/vitaalcoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent/vitaalcoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 6, Intellectuele eigendom
De gewichtsconsulent/vitaalcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs waarneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent/vitaalcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent/vitaalcoach verstrekt zijn.
Artikel 7, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent/vitaalcoach contant te geschieden aan het einde van het consult voorafgaande aan het betreffende consult. De cliënt krijgt, indien gewenst eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent/vitaalcoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent/vitaalcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent/vitaalcoach heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.
Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent/vitaalcoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent/vitaalcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent/vitaalcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent/vitaalcoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent/vitaalcoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent/vitaalcoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent/vitaalcoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent/vitaalcoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent/vitaalcoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent/vitaalcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

© move2vitality, 2018.